IPM

slide 1
slide 2

Beschrijving IPM beginselen

Integrated Pest Management (IPM) heeft tot doel een duurzame aanpak van dierplagen.
Met toepassing van IPM wordt gestreefd om door middel van het afwegen van alle beschikbare technieken en alternatieven op economisch verantwoorde wijze duurzaam uitvoering te geven aan de beheersing van knaagdieren. Indien aanwezig dan zal dit in overleg en afstemming met de opdrachtgever plaatsvinden.

Uitgangspunt is het streven naar preventie in plaats van bestrijding met als doel het gebruik van biociden zoveel mogelijk te beperken en indien mogelijk te vermijden en zodoende het milieu te sparen.
Indien gebruik van biociden noodzakelijk is, dan moeten het gebruik van de biociden en de risico's voor niet-doelwit organismen en mensen worden geminimaliseerd.
Dat betekent bijvoorbeeld:
- een restrictief gebruik op plekken waar niet-doelwit soorten voorkomen en toegang hebben tot      biociden.
- een restrictief gebruik op plekken waar niet-doelwit organismen voorkkomen die vergiftigd            kunnen worden door het eten van vergiftigde ratten en/of muizen.

IPM dwingt professionele bedrijven om in het kader van monitoring ook de aandacht te vestigen op terrein overschrijdende overlast. Dit betekent dat kan worden geconcludeerd dat een hoge populatiedruk van plaagdieren niet op de locatie van de agrariër of opdrachtgever wordt veroorzaakt, maar dat de bron van overlast zich op aangrenzende percelen c.q. bedrijven bevindt. In dat geval zal de agrariër of opdrachtgever - desgewenst ondersteund door het professionele bedrijf - in contact moeten treden met de eigenaren, huurders, gebruikers van deze aangrenzende percelen en dient men hen teinformeren over de overlastsituatie.

IPM vergt indeze situatie een gecoördineerde aanpak van de overlast. De overlast wordt bepaald door een drempelwaarde, die door opdrachtgever en opdrachtnemer wordt vastgesteld. Alle bij de overlast betrokken partijen zullen medewerking moeten verlenen aan een gecoördineerde terrein overschrijdende aanpak om de populatiedruk te verlagen. Deze aanpak kan betekenen dat de eigernaar, huurder, gebruiker het professioneel bedrijf (of ander professioneel bedrijf) opdracht zal geven om in samenwerking met de andere bij de overlast betrokken partijen de populatiedruk te verlagen. Indien de opdrachtgever geen medewerking verleent aan een gecoördineerde terrein overschrijdende aanpak, dan kan het bevoegd gezag de medewerking hieraan door de opdrachtgever onder bepaalde omstandigheden afdwingen.

Wilt u een offerte of afspraak aanvragen?

Bezig met verwerken van het formulier

Moment a.u.b.


Formulier is niet verstuurd!

Er is een fout op getreden, probeer het opnieuw of mail ons via info at rido-ongediertebestrijding dot nl.

Het Formulier is al een keer verstuurd!

U kunt het formulier over ongeveer 30 minuten weer versturen.

Bedankt voor uw reactie.

We zullen deze zo spoedig mogelijk beoordelen en reageren waar nodig of gewenst.

branch organisaties
ruim 25 jaar ervaring - gediplomeerd - miliew bewust - advies op maat